Algemene voorwaarden Rouwinformatie.nl

Op deze pagina vind je alle rechten, voorbehouden en verklaringen voor Rouwinformatie.nl. Heb je nog vragen, dan kun je ons mailen via contact@vereniginglevenmetdood.nl.

Rouwinformatie.nl is het journalistieke platform van de Vereniging leven met dood, gevestigd op Houttuinlaan 4, 3447 GM te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34158056. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat de Vereniging leven met dood op Rouwinformatie.nl aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de Vereniging leven met dood en jou. De Vereniging leven met dood heeft het recht de voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. Na een doorgevoerde wijziging zal de Vereniging leven met dood de aangepaste voorwaarden toesturen die vanaf dat moment zullen gelden. Door gebruik te maken van de website Rouwinformatie.nl van de Vereniging leven met dood stem je in met de algemene voorwaarden.

Rouwinformatie.nl

De Vereniging leven met dood biedt journalistieke artikelen aan (onder andere: achtergrondverhalen, ervaringsverhalen, blogs en interviews) via Rouwinformatie.nl. Deze artikelen zijn van auteurs die eenmalig of langdurig verbonden zijn met of ingehuurd zijn door de Vereniging leven met dood. Daarnaast plaatsen wij content door met nadrukkelijke toestemming van de auteur en/of de oorspronkelijke bron. De naam van de auteur en de oorspronkelijke bron worden in dat geval door ons altijd bij de geboden content vermeld.

Het doel van Rouwinformatie.nl is om in Nederland kennis over rouw en verlies te vergroten. Daarom is de inhoud van deze website gratis toegankelijk voor iedereen die informatie zoekt over rouw en verlies. Dat kan de Vereniging leven met dood niet alleen. Daarom nodigen we iedereen in Nederland uit de content op deze website te gebruiken en met anderen te delen. Daarbij verzoeken we je wel rekening te houden met de volgende situaties:

1. Incidenteel en/of particulier gebruik van content

Incidenteel en/of eigen (particulier) gebruik van de informatie op Rouwinformatie.nl is toegestaan indien de content niet afkomstig is van derden. Doorplaatsing van (delen van) de content dient te geschieden onder vermelding van de bron (www.rouwinformatie.nl) en de auteur van het artikel. Hiervoor is een mediapakket beschikbaar met richtlijnen, logo en teksten. Deze kun je opvragen via contact@vereniginglevenmetdood.nl.

Indien de content afkomstig is van derden, dien je eerst toestemming te verkrijgen van de oorspronkelijke bron en/of de auteur van het artikel. Daarvoor gelden de Algemene Voorwaarden van de oorspronkelijke bron.

2. Structureel en/of commercieel gebruik

Bij structureel en/of commercieel gebruik van de content op Rouwinformatie.nl geldt intellectueel eigendomsrecht zoals hieronder beschreven.

Voor structureel/commercieel gebruik van content dien je eerst contact op te nemen met de Vereniging leven met dood via contact@vereniginglevenmetdood.nl. We bespreken graag een mogelijke vorm van (langdurige) samenwerking.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle inhoud (zoals o.a. teksten, foto’s, beeldmateriaal en andere creaties) van de content op de website rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande toestemming van de Vereniging leven met dood niet toegestaan (delen van) Rouwinformatie.nl openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren voor structurele en/of commerciële doeleinden. Bij inbreuk op het eigendomsrecht zal dienovereenkomstig gehandeld worden.

Ontbrekende informatie of eigen content

Mis je informatie of wil je een eigen bijdrage aan Rouwinformatie.nl leveren? Neem ook daarvoor contact op met contact@vereniginglevenmetdood.nl.

Aansprakelijkheid

De Vereniging leven met dood is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van Rouwinformatie.nl mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de Vereniging leven met dood. Je erkent dat Rouwinformatie.nl een auteursmedium is dat (mogelijk) subjectieve informatie bevat. Hoewel de Vereniging leven met dood zich inspant om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat de aangeboden informatie via Rouwinformatie.nl juist is. De Vereniging leven met dood is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

Privacy

De Vereniging leven met dood vindt privacy belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Vereniging leven met dood verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is. De Vereniging leven met dood zal jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) we je dit nadrukkelijk hebben gevraagd en je hiermee akkoord bent gegaan of (b) als de Vereniging leven met dood daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. Wil je daar meer over weten? Lees het privacyreglement van de Vereniging leven met dood.

Licentie voor content die je met ons deelt

Als je informatie via Rouwinformatie.nl met ons deelt (bijvoorbeeld in een reactie onder een artikel of via ‘Deel mijn verhaal’), dan geef je de Vereniging leven met dood een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze informatie, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor journalistieke doeleinden te gebruiken.

Delen van informatie

Als voorwaarde voor het delen van informatie via Rouwinformatie.nl, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via dit platform aan te bieden die:

  1. racisme, geweld of haat bevorderen;
  2. vals of misleidend zijn;
  3. inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;
  4. privacyrechten schenden;
  5. inbreuk maken op enige wet- of regelgeving;
  6. imiteert of verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
  7. virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;
  8. de kwetsbaarheid van Rouwinformatie.nl of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

De Vereniging leven met dood behoudt zich het recht je bijdragen te verwijderen dan wel je de reactiemogelijkheid te ontnemen als we je reacties niet aan bovenstaande richtlijnen vinden voldoen of als je het journalistieke proces op welke manier dan ook hindert.

Vrijgeven van informatie

De Vereniging leven met dood heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (1) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (2) een gerechtelijk bevel te volgen, (3) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (4) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (5) een eventueel opgestelde gebruiksovereenkomst te handhaven.

Klachtenregeling

We doen onze uiterste best de bezoekers van Rouwinformatie.nl tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk omschreven via contact@vereniginglevenmetdood.nl. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Vereniging leven met dood
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden

Tel. nr. +31 (0)6 83429430
KvK 34158056
RSIN 815952235